Salgs- & leveringsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om InoPlay ApS’s, CVR-nummer 36976195 (herefter benævnt ”Virksomheden”) salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til Offentlige institutioner og erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag.

Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg.

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne udtrykkeligt har aftalt dem skriftligt.

3. Produkter, reservedele og ydelser

3.1 Produkter og reservedele.

Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.2 Ydelser.

Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter eller reservedele såsom montering, udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

4.1 Pris.

Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Betaling.

Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente.

Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 10 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker, samt et gebyr på 300 kr pr. rentenota.

5.2 Ophævelse.

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 10 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, Forbeholder Virksomheden sig ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud.

Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet. Kunden hæfter selv for skader på kabler, rør eller andre installationer i undergrunden, eller forsinkelser pga. uforudsete forhindringer feks. store sten, cement eller træstubbe i jorden. Jorden må desuden ikke være forurenet, og skal kunne bortkøres og deponeret som ren jord. Udgifter til de nævnte forhold vil blive pålagt kunden separat. 

6.2 Ordrer.

Kunden kan afgive ordre pr. telefon eller skriftligt via mail eller post. Ved skriftlig ordre skal følgende være angivet. : (i) Tilbudsnummer eller Varenummer, (ii) Varebeskrivelse, (iii) Mængde, (iv) Pris, (v) Kundens navn og leveringsadresse, (vi) CVR eller EAN nummer,

6.3 Ordrebekræftelser.

Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 14 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

6.4 Ændring/annullering af ordrer.

Kunden kan ikke ændre eller annullere en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept. Skulle accepten blive givet på bestillings- eller specialfremstillede produkter, reservedele eller ydelser, vil der blive opkrævet et gebyr på 25% af hele ordrens nettobeløb.

6.5 Uoverensstemmende vilkår.

Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

7.1 Leveringsbetingelse.

Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele i hele Danmark, herunder også brofaste øer (øvrige øer sker levering muligvis kun til færgelejet - kontakt Virksomheden for nærmere oplysninger). Fragtomkostningen for hver ordre kan varierer efter vægt og størrelse. Fragten vil blive påskrevet fakturaen, efter leveringen er fuldendt. En estimeret fragtpriser kan oplyses ved henvendelse til Virksomheden.

7.2 Leveringstid.

Virksomheden leverer normalt alle lagerførte solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser indenfor 2-5 dage, med mindre andet fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Ved ikke lagerførte produkter samt specialfremstillede produkter, vil leveringstiden som udgangspunkt være 1-8 uger. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.3 Undersøgelse.

Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

8. Forsinket levering

8.1 Meddelelse.

Hvis Virksomheden forventer en betydelig forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

8.2 Ophævelse.

Hvis Virksomheden undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 30 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Returnering

9.1 Returret.

Virksomheden yder 14 dages fuld returret på lagerførte produkter og reservedele. Bestillings- og specialfremstillede produkter ydes der dog ingen returret for. Hvis kunden ønsker at returnere produkter, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 1 arbejdsdage før afsendelse fra kunden. Kunden betaler selv alle omkostninger for, og i forbindelse med fragten. Returneres produkter til Virksomheden, uden forudgående aftale , eller pr. efterkrav, vil de blive sendt retur på kundens regning. Alle produkter skal returneres uden forringet værdi, og i originale og ubrugt emballage. Returneringsadressen er ikke virksomhedens kontoradresse. Adressen oplyses ved henvendelse.

10 Fejl og mangler

10.1 Garanti.

Virksomheden garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse ved leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 6 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 12 måneder fra oprindelig levering.

10.2 Undtagelser.

Virksomhedens garanti omfatter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installa¬tion, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

10.3 Meddelelse.

Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden med evt. vedlagt billeder heraf. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

10.4 Undersøgelse.

Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

10.5 Afhjælpning.

Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 10.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

10.6 Ophævelse.

Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 10.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 30 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 10.5

11 Ansvar

11.1 Ansvar.

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

11.2 Produktansvar.

Virksomheden er alene ansvarlig for produktansvar i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.

11.3 Ansvarsbegrænsning.

Uanset eventuelle modstridende vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade,der kan henføres til brug til andet end det i pkt. 3.1 angivne formal eller til brug udenfor Danmark, Kunden skal skadesløs holde Virksomheden, i det omfang Virksomheden pga. præceptiv lovgivning måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

Uanset eventuelle modstridende vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 10 % af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegræns-ningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

11.4 Indirekte tab.

Uanset eventuelle modstridende vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

11.5 Force majeure.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure begivenheden består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11.6 Forbehold.

Der tages forbehold for evt. tekst- og trykfejl, prisændringer, udgåede varer og leverandørsvigt, samt sortiments- og konstruktionsændringer.

12 Immaterielle rettigheder

12.1 Ejendomsret.

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

Er de på fakturaen nævnte varer leveret før den fulde betaling er sket, vedbliver ejendomsretten til det leverede varer hos Inoplay ApS, og Kunden må således ikke afhænde, udleje eller pantsætte det leverede, eller på anden måde bringe Inoplay ApS´s ejendomsret i fare. Kunden afholder alle eventuelle omkostninger, der måtte være forbundet i denne forbindelse.

12.2 Krænkelse.

Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Virksomheden for egen regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele, (ii) ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 50 % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af produkters, reservedeles eller tilknyttede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

13 Fortrolighed

13.1 Videregivelse og brug.

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

13.2 Beskyttelse.

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 13.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

13.3 Varighed.

Kundens forpligtelser efter pkt. 13.1-13.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

14 Gældende ret og værneting

14.1 Gældende ret.

Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

14.2 Værneting.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol. Med værneting ved retten i Esbjerg hhv. Vestre Landsret.


Hos InoPlay får du…
  • En samarbejdspartner der kan levere alt fra perler til legepladser.
  • Altid 100% pris garanti på det totale indkøb
  • Professionel rådgivning og produkter.
  • Hurtig levering
Vil du vide mere om os
Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til nogle af vores produkter eller mangler inspiration til nye ideer så ring endelig til os. Vi har producenter og medarbejdere med ekspertise indenfor alle områder som kan leverer totale løsninger og samtidig rådgive jer i valg af funktionalitet, design og materiale valg.
KONTAKT OS
Reference
Se en lille del af vores reference både indenfor møbler, legepladser og inventar løsninger.
Se Reference
Acceptér

Denne side bruger cookies for at forbedre din købsoplevelse. 

Undskyld ulejligheden, men din browser er ikke opdateret

Det ser ud til at du bruger en forældet browser som ikke understøtter alle funktioner på denne webshop.
Derfor anbefaler vi at du downloader og installerer en ny browser, så du får en bedre købsoplevelse hos os.